ojciec2

Trzydniowy Dzień Skupienia przed Uroczystością Chrystusa Króla w ośrodku rzeszowskim poprowadził ks. Jan Jagiełka z Kielc. Tematyka dotyczyła duchowości Księdza Wojciecha Piwowarczyka, założyciela Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla ? naszego Ojca. Ksiądz Jan skupił się więc nie na życiorysie Ojca Wojciecha, lecz na jego duchowości. Konferencje dotyczyły wiary, modlitwy i Chrystusa Króla w życiu i nauczaniu księdza Wojciecha.

Wiara u Ojca wypełniała jego życie i rosła cały czas. Była ona źródłem tego, co Ojciec robił ? wszystko, co czynił, wypływało z wiary. Zależało Mu na wierze pogłębionej. Mówił, że wiarę należy przeżywać tu i teraz, a nie gdzieś?, kiedyś?
Wiara Ojca Wojciecha była czynna i wyrażała się w konkretnych dzia-łaniach. Był On pełen ufności w Bożą Opatrzność. Ufał Bogu i miał głęboki pokój w sercu dlatego, że był blisko ze Stwórcą. Nauczał (i tak też czynił), że wiarę można pobudzać przez modlitwę, ascezę, adorację, czytanie Pisma św.
Gdy człowiek grzeszy, nie ma miejsca na wiarę ? otwiera się na szatana i jego działanie. Ojciec często dyskutował o wierze.
Aby pogłębiać wiarę, zalecał więcej czytać o Bogu; mówił, że ?kto nie wierzy ? maleje?.

------------------------

Modlitwa wypełniała całe życie Ojca Wojciecha ? całe Jego życie było przepełnione modlitwą; ?modlitwa była kluczem poranka i zamkiem wieczo-ru?. Nauczał on, że czas spędzony na modlitwie to nie ?czas stracony?. Ojciec Wojciech był nauczycielem modlitwy. Twierdził: ?bez modlitwy czło-wiek jest bezbronny wobec stojących zadań?. Modlitwa wyrzeźbiła w nim stałość, spokój i siłę.
Ksiądz Wojciech nauczał różnych rodzajów modlitwy ? najbliższa była mu modlitwa myślna metodą ignacjańską i suplicjańską. Zwracał uwagę, że wierność w modlitwie jest znakiem miłości do Boga.

-----------------------

Królestwo Boże w nauczaniu Ojca Wojciecha zajmowało wiele miejsca. Nauczał o tym, jak Chrystus Król ujawnia się w Piśmie św., jak był przed-stawiany w historii Kościoła i w poszczególnych okresach liturgicznych.
Ksiądz Wojciech był intelektualistą ? kochał wiedzę i prawdę, a przecież Chrystus Król jest Drogą, Prawdą, Życiem, Niebem?
Ojciec uczył, że królować z Jezusem to:
- walczyć z samowolą (kto tu króluje?),
- walczyć z chciwością (być dla?),
- walczyć z nieczystością (czystość w zamiarach, uczynkach, my-ślach?),
- walczyć z cywilizacją śmierci (świat w pełni ludzki ? z Bogiem),
- wprowadzać Królestwo Boże przez pokutę, umartwienia?,
- akceptować człowieka (każdy jako brat, siostra?),
- poddawać siebie panowaniu Chrystusa i panować nad swoimi czyna-mi, pragnieniami, emocjami?,
- prowadzić życie duchowe ? poznawać Prawdę i ją realizować.

---------------------------

Ojciec Wojciech wiele uwagi poświęcał życiu duchowemu, współpracy z łaską Bożą. Mówił, że ?Królestwo Boże ma iść w głąb, a nie wszerz?.
Bardzo jesteśmy wdzięczne księdzu Janowi za tak pogłębioną analizę wypowiedzi Ojca, za przedstawienie Jego duchowości w sposób syntetycz-ny, za Jego świadectwo o życiu Ojca.

W czasie wspólnego wieczoru dzieliłyśmy się wspomnieniami ze spotkań z Ojcem Wojciechem ? 13 z nas znało Ojca Założyciela. Ksiądz Jan stwierdził, że dowiedział się wiele o Księdzu na podstawie naszych wypo-wiedzi i prosił o spisanie ich.  Myślę, że takie spotkania z księdzem Janem powinny odbyć się w każdym Ośrodku, aby mieć ciągle w pamięci nauczanie Ojca i modlić się o Jego beatyfikację.


Króluj nam, Chryste!

[AS]