Konferencja wygłoszona na dniu skupienia wspólnoty.


Apostolstwo osób świeckich konsekrowanych w codzienności. Aktywność i życie modlitwy.
ks. Łukasz Zygmunt dyrektor Duszpasterstwa Diecezji Kieleckiej, rzecznik prasowy Diecezji Kieleckiej.

 

Rozmowy niedokończone: Sens życia ludzkiego- Wiara i Nauka

sens życia

Link do audycji

Wierzę w Kościół Chrystusowy
Konsekrowani świadkami wiary w Kościele
i w świecie

List Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego 02.02.2023 r.


Bracia i Siostry w Chrystusie Panu! Święto Ofiarowania Pańskiego, potocznie zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej, z ustanowienia św. Jana Pawła II jest Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. W tym dniu dziękujemy szczególnie za dar wszystkich, którzy realizują swoje powołanie poprzez oddanie się Chrystusowi na Jego wyłączną własność. Życie według ślubowanych rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa stanowi najbardziej radykalny wyraz naśladowania Jezusa Chrystusa. Wszystko to dokonuje się mocą wiary przeżywanej w Kościele, który jest Rodziną dzieci Bożych; jest naszym domem i naszą Matką.

Wyznawać wiarę w Kościół – tworzyć wspólnotę

Dzisiejsza liturgia słowa prowadzi nas do Świątyni – DOMU BOGA. Maryja wraz z Józefem przynoszą Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu (Łk 2,22). Uczynili to zgodnie z Prawem Pańskim, według którego każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu (Łk 2,23). Rozważanie tego ewangelicznego wydarzenia z życia Świętej Rodziny przypomina nam, że wiara, którą przeżywamy w codzienności, aktualizuje się w Świątyni. Jest ona miejscem doświadczenia wspólnoty ducha i przestrzenią budowania wzajemnych więzi z Bogiem i między sobą. W Świątyni jest obecna prorokini Anna służąca Bogu wiernie w postach i na modlitwie (por. Łk 2,37) oraz starzec Symeon wyczekujący pociechy Izraela, który przyszedł tam za natchnieniem Ducha (por. Łk 2,25.26). Wczytując się uważnie w wersety tej ewangelicznej perykopy nie sposób nie zauważyć, że wszyscy oni tworzą wspólnotę osób, których życie opiera się na słowie Bożym; wspólnotę wiary przeżywanej
w postawie wierności i otwartą na natchnienia Ducha Świętego.
Te trzy elementy wspólnoty wiary: słowo, wierność i otwartość na Ducha Świętego stanowią istotny element życia każdej osoby konsekrowanej. Wyznawać wiarę w Kościół Chrystusowy, to przede wszystkim rozważać słowo Boże, wiernie trwać na modlitwie i być otwartym na to, co Duch Święty chce nam powiedzieć – szczególnie poprzez nauczanie Kościoła.
Mając to wszystko na uwadze, dokument Rozpocząć na nowo od Chrystusa przypomina nam, że życie konsekrowane, w swym ciągłym następowaniu po sobie i utrwalaniu się coraz to nowych form, jest już samo w sobie wymownym wyrazem obecności Pana, prawie czymś w rodzaju Ewangelii otwierającej się w ciągu wieków. Staje się ono rzeczywiście jakby historyczną kontynuacją szczególnej obecności zmartwychwstałego Pana (RdCH 2).
W obecnej sytuacji, gdy wartość życia wspólnotowego w wymiarze rodzinnym, społecznym i międzynarodowym doświadcza wielu podziałów i dramatów, osoby konsekrowane stają się promotorami duchowości komunii, której źródłem jest wiara w Jezusa Chrystusa (por. VC 51). Ta wiara rodzi nadzieję, która nie pozwala zatrzymać się w postawie bierności czy zniechęcenia, lecz podnosi wzrok ku górze, skąd nadchodzi pomoc - Pomoc od Pana, który stworzył niebo i ziemię (Ps 121).

Żyć wiarą na co dzień – Chrystusowy styl życia

Rodzice Jezusa, gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim (Łk 2, 32). Wypełnienie Prawa zawartego w słowie Bożym stanowi podstawę także i naszej wiary. Nie wystarczy mówić: Panie, Panie, lecz potrzeba słowo zamieniać w czyn - Wiara bez uczynków jest martwa (por. Jk 2,14-26). Mamy świadomość,że w dzisiejszej rzeczywistości coraz więcej osób przyjmuje jedynie deklaratywny sposób przeżywania swojej wiary. Stąd też niezwykle ważne jest świadectwo wiary realizowanej w codzienności, które ściśle wiąże się z słuchaniem i wypełnianiem słowa Bożego.
Osoby konsekrowane towarzyszą nam poprzez swoją obecność. Obecność miłosierną, pełną zatroskania, ale także przez obecność milczącą przepełnioną modlitwą w intencjach Kościoła i świata. W minionym roku byliśmy świadkami beatyfikacji 10 sióstr męczenniczek elżbietańskich - s. M. Jahn Paschalis i dziewięciu Jej Towarzyszek. Ich świadectwo wiary staje się dla współczesnej kultury powierzchowności zaproszeniem, by nie zatrzymywać się na tym, co zewnętrzne i przemijające. Trwając wiernie przy powierzonych ich opiece osobach oraz broniąc swojej i ich godności, przyjęły krzyż cierpienia i wzgardy, stając się dla nas wzorem odkrywania prawdziwej Miłości. Oddając życie Chrystusowi i za Chrystusa są dziś dla nas wzorem miłości wiernej do końca. I choć – jak pisze autor biblijnej księgi Mądrości - zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności (Mdr 3,2-4).
Chrystusowy styl życia oparty na nieustannym poszukiwaniu i odkrywaniu woli Bożej sprawia, że osoby konsekrowane otwierają się nieustannie na działanie Ducha Świętego. Stąd też jesteśmy świadkami nowych dzieł apostolskich, które są odpowiedzią na współczesne znaki czasu: biedę materialną i duchową, hedonistyczną kulturę ciała, wykpiwanie pobożności i religijności, fałszywe zasady moralne oraz powszechne podważanie autorytetów.
Odpowiedzią osób konsekrowanych na taką rzeczywistość jest przede wszystkim postawa wierności wobec Boga i człowieka. Konsekrowani podejmują swoją posługę w imieniu Kościoła pośród ludzi ubogich, chorych i cierpiących, zarówno fizycznie, jak i duchowo. Towarzyszą świadectwem życia w kształtowaniu postaw życiowych naszych dzieci i młodzieży. Są obecni w życiu wielu małżeństw i rodzin. Ponadto wszechstronna działalność misyjna sprawia, że wezwanie Chrystusa do nieustannej ewangelizacji jest obecne w świadomości każdej wspólnoty zakonnej.

Dzielić się wiarą z innymi - świadkowie miłości

W dzisiejszym pierwszym czytaniu z Księgi proroka Malachiasza czytamy: Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego Wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie (Ml 3, 1). W tych słowach Bóg zapowiada swoje ostateczne przyjście i czasy, które bezpośrednio poprzedzą Jego przybycie. Czasy te - jak słyszymy - będą poprzedzone działalnością anioła, który ma przygotować drogę dla Pana. Wiemy, że czasy ostateczne trwają od dokonania przez Chrystusa dzieła Odkupienia. Żyjemy zatem w czasach ostatecznych. Czekamy jako Kościół - wspólnota wiary na powtórne Jego przyjście. To przyjście będzie ostateczne i definitywne. W tym czasie Bóg nie zostawia swego ludu. Nadal na różne sposoby przemawia do nas, by nas przygotować na spotkanie z Nim samym. W tym kontekście spoglądamy na życie konsekrowane. Jest ono bowiem zapowiedzią tego, co nastąpi w wieczności. Siostry i bracia trwający w życiu konsekrowanym, wpatrzeni w Pana, przypominają nam, że nie mamy tutaj trwałego miasta (Hbr 13,14), nasza bowiem ojczyzna jest w niebie (Flp 3, 20). Historia nasza zmierza ku nowemu niebu i nowej ziemi (Ap 21, 1), gdzie Bóg otrze z naszych oczu wszelką łzę, a śmierci odtąd już nie będzie (por. Ap 21, 4).
Osoby konsekrowane dzieląc się bezinteresownie miłością przypominają nam, że nasze życie jest pielgrzymką. I w tej pielgrzymce ważne jest tylko to, ile pozostawimy dobra
w sercu drugiego człowieka. Pod koniec życia – jak pisał św. Jan od Krzyża – będziemy sądzeni z miłości. Na drugą stronę życia zabierzemy ze sobą tylko miłość. Ważne byśmy tę miłość tu na ziemi poznawali, zachowywali i wypełniali każdą chwilą swego istnienia.

Zakończenie


Drodzy Bracia i Siostry, osoby konsekrowane zasługują na wdzięczność ze strony całej wspólnoty kościelnej. Oddani życiu kontemplacyjnemu, siostry zakonne i zakonnicy zaangażowani w dzieła apostolskie, członkowie instytutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego, pustelnicy, dziewice i wdowy konsekrowane - świadczą o miłości do Chrystusa, idąc drogą proponowaną przez Ewangelię. Dziękujemy dziś za dar ich życia, powołania, a nade wszystko dar wiary w Kościół Chrystusowy. Prośmy też o nowe i wierne powołania do wszystkich form życia konsekrowanego.

+ Jacek Kiciński CMF
Przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP

 

kryzys modlitwa

                           „Wszelkie kryzysy rozpoczynają się od braku modlitwy. Kiedy przestajemy przebywać z Jezusem sam na sam” – podkreśla o. Krzysztof Pałys.

„Największe kryzysy u ludzi Kościoła przychodziły, gdy chrześcijanie przestawali się modlić, a swoją samotność zamiast Bogiem zaczynali zapełniać światem. Kiedy przyjemności notorycznie mylili ze szczęściem. A potem z przerażaniem odkrywali, że lęku w nich jest coraz więcej. (...) To stara i wciąż aktualna prawda. Wszelkie kryzysy rozpoczynają się od braku modlitwy. Kiedy przestajemy przebywać z Jezusem sam na sam” – pisze dominikanin.

Modlitwa to podstawa. Święci od wieków podkreślali ogromną wartość modlitwy. Ona daje pokój serca. To się przekłada na pokój w otoczeniu. I nie chodzi o wielogodzinne powtarzanie na pamięć tych samych słów bez refleksji. Chodzi o modlitwę serca, czy długą, czy krótką. Czy na różańcu, czy własnymi słowami. „Módl się nie więcej, ale... lepiej i ufaj” – podkreślał św. Maksymilian Maria Kolbe.

Modlitwa to zaufanie do Jezusa. Najlepszym styczniowym postanowieniem będzie właśnie te: znaleźć czas na przebywanie z Jezusem sam na sam na modlitwie. 

Warto sobie wziąć do serca Jego słowa: „Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”. 

„Jeżeli Bóg w życiu jest na pierwszym miejscu, wszystko znajdzie się na właściwym miejscu” – podkreślał św. Augustyn.

(źródło: opoka.org.pl)

duchowosc kaplanska max

Sługa Boży i główna postać opracowania- ksiądz Wojciech Piwowarczyk, który przez wiele lat był ojcem duchownym alumnów seminarium i kapłanów diecezji kieleckiej, zostawił po sobie nie tylko przykład świętego kapłańskiego życia, ale także bogatą spuściznę swojego nauczania. Dlatego głównym celem pracy było ukazanie nauczania księdza Piwowarczyka na temat kapłaństwa. Dzięki niej postać księdza Piwowarczyka staje się bliższa dla wszystkich zainteresowanych nie tylko Kościołem powszechnym w ogólności, ale też sposobami realizacji powszechnego powołania do świętości. Jednym z powodów, dla którego autor zdecydował się na podjęcie badań na temat życia i nauczania Sługi Bożego księdza Wojciecha Piwowarczyka, jest jego trwający proces beatyfikacyjny. Oczywiście proces beatyfikacyjny może być silną motywacją do tego typu opracowań, ale wynikają z nich zawsze jeszcze inne owoce, m.in.: zachowanie i promowanie uporządkowanej wiedzy o znakomitych postaciach Kościoła; udostępnienie źródeł, do których nie każdy ma łatwy dostęp; wreszcie utrzymanie w pamięci przyszłych pokoleń świetlanego przykładu duchowości kapłańskiej, którym to przykładem był niewątpliwie ksiądz Wojciech Piwowarczyk.
O wiele ważniejsze są dalsze wnioski autora, że cechą charakterystyczną nauczania księdza Piwowarczyka są odniesienia nie tylko do dokumentów Kościoła, ale także do prac cenionych autorów z dziedziny duchowości kapłańskiej, nie było ono „suchą teorią, ale żywą praktyką”.
[…]Recenzowana rozprawa stanowi ważny wkład nie tylko do teologii duchowości, ale także dla historii Kościoła, ponieważ przedstawia w sposób pionierski wybitną postać Kościoła katolickiego w Polsce.

Z recenzji ks.dr.hab. Adama Rybickiego, prof.KUL

Rozprawa doktorska autorstwa ks. M. Kościańskiego stanowi ważne studium w zakresie polskiej teologii duchowości, zwłaszcza duchowości kapłańskiej. Podejmowane zagadnienia, będące rozwinięciem wyznaczonego tematu wskazują na aktualność zagadnień związanych z duchowością kapłańską.

Z recenzji bp prof. zw. dr hab. Jacka Kicińskiego CMF
(PWT we Wrocławiu)

__________________

Ks. Michał Kościański (ur. 2 maja 1980r. w Częstochowie)- absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, doktor teologii duchowości, wikariusz parafii św. Józefa Robotnika w Kielcach.

Rozprawa doktorska

Jan Chrzciciel

"Konsekracja chrzcielna i wypływające z niej życie konsekrowane są wezwaniem, ale przede wszystkim łaską, by iść śladami Chrystusa do wieczystej Ojczyzny, do domu Boga Ojca, gdzie każda konsekracja znajdzie swe spełnienie w Trójcy Przenajświętszej."

(z Listu na Dzień Życia Konsekrowanego 2017)

21D647EAFBFD43938005E819FA851330

Życzymy wszystkim zaglądającym na naszą stronę,
by Boże Narodzenie 2022
uczyniło nas radosnymi świadkami
narodzonego Chrystusa.
Niech On będzie w centrum naszego jestestwa,
gdy w 2023 r. będziemy szli z wiarą, nadzieją,
miłością służyć Bogu i ludziom.
Na tę drogę niech nam wszystkim
błogosławi Chrystus Król!

 

Dzieciątko Jezus

Nowenna do Dzieciątka Jezus,
która trwa od 16 do 24 grudnia włącznie,
jest jedną z form bezpośredniego przygotowania
do świąt Bożego Narodzenia.

Link do Nowenny

Zdjęcie: Ewa Sądej/ Nasz Dziennik

 

 

 2230209

 "Kryzys powołania" konferencja wygłoszona przez
ks. dr Adama Wilczyńskiego na dniu skupienia wspólnoty.

PICT0427

    "Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan -
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie." Ps(32),12

Niech Chrystus Król stanie się Królem naszych serc i Wodzem
w naszej codzienności.

 

 

 

Jak Bog widzi swiat jak ty widzisz swit

Kiedy rozmawiamy o naturze i misji Kościoła dzisiaj, to najbardziej różni nas, jeśli nie dzieli, rozumienie relacji Kościoła i świata.

Wynika to m.in. z tego, że już w Biblii słowo „świat” jest dwuznaczne:
- z jednej strony świat to stworzenie Boże, czas i przestrzeń gdzie Bóg zbawia człowieka; jesteśmy wezwani, by w świecie szukać i znajdować Boga…
- z drugiej strony świat to – jak czytamy w pismach janowych – wszystko, co się sprzeciwia Bogu, domena diabła…; „Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca” (1J 2,15).

Tę dwuznaczność świata widzimy w historii samego Jezusa.
Bóg staje się człowiekiem, przychodzi na ten świat, aby go zbawić. Ale świat „Go nie poznał”, „swoi Go nie przyjęli” (J 1,10-11).
Chrystus wadzi się za światem, ale oddaje swe życie za zbawienie świata.

Co dzisiaj robić? Czy to czas wadzenia się ze światem, czy też raczej przyjaznej współpracy i poklepywania się po plecach?

Ignacy Loyola w swoich Ćwiczeniach Duchowych, w kontemplacji o Wcieleniu proponuje rekolektantowi zacząć od wyobrażenia sobie jak „trzy Osoby Boskie spoglądają na całą powierzchnię i obszar całego świata pełnego ludzi. Widząc zaś, że wszyscy szli do piekła, postanawiają w swej wieczności, że druga osoba Boska stanie się człowiekiem dla zbawienia rodzaju ludzkiego. I tak, gdy przyszła pełnia czasu, posyłają Anioła św. Gabriela do Pani naszej (nr 102)

Ciekawe, jak dziś trzy Osoby Boskie oceniają sytuację na świecie… Kto dziś jest najbliżej tego, jak Bóg widzi świat?

Ludzie jak to ludzie. Mają różne poglądy, różnie definiują pozytywne i negatywne strony współczesnej rzeczywistości. Dotyczy to każdego z nas.
(fragment z referatu ks. Dariusza Kowalczyka SJ,
Sympozjum IV Konferencji, Częstochowa X 2022)

 

wykadrowane

«Święci, którzy w każdej epoce historii ukazywali światu blask światłości Bożej, są widzialnymi świadkami tajemniczej świętości Kościoła. (...) Aby zrozumieć głębię Kościoła, musicie spojrzeć na nich! Lecz nie tylko na tych świętych, którzy zostali kanonizowani, lecz także na wszystkich świętych ukrytych, anonimowych, którzy starali się żyć Ewangelią pośród zwykłych, codziennych obowiązków. To oni ukazują, czym jest Kościół w swej najgłębszej istocie, a jednocześnie chronią go przed miernością, kształtują od środka, pobudzają do tego, by był oblubienicą Chrystusa bez skazy i zmarszczki (por. Ef 5, 27)»

(Jan Paweł II, przemówienie do młodych z Lukki, 23 września 1989 r.)

serce

 

Konferencja z dnia skupienia wspólnoty 22.10.2022.  "Dojrzewanie do odpowiedzialności i ofiarności. Jak być darem dla drugich?" Głosi ks. dr Marceli Frączek ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach

Homilia:

IMG 0580 Copy

W dniu 12 listopada 2022 r. organizowane jest w Kielcach sympozjum poświęcone sł. Bożemu ks. Wojciechowi Piwowarczykowi, zatytułowane Modlitwa i działanie. Postać sługi Bożego ks. dr. Wojciecha Piwowarczyka. Ksiądz Wojciech Piwowarczyk jest założycielem Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla, formatorem przyszłych kapłanów w diecezji kieleckiej, inicjatorem grup misyjnych oraz rekolekcji dla niepełnosprawnych.
Sympozjum ma charakter ogólnodiecezjalny.

PROGRAM SYMPOZJUM

9.00 Msza św. w Bazylice Katedralnej w Kielcach.
Przewodniczy ks. bp Jan Piotrowski

Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach

10.20 Powitanie – ks. Rektor WSD dr hab. Paweł Tambor

Prowadzenie sesji – ks. lic. Tomasz Rusiecki

10.30  Słowo ks. biskupa Jana Piotrowskiego

10.45–11.00 Księdza Wojciecha Piwowarczyka wzrastanie do wartości. Zarys życiorysu – ks. dr Tomasz Gocel

11.00–11.15 Troska o życie duchowe i świętość kapłańską. Ksiądz Wojciech Piwowarczyk jako formator przyszłych kapłanów - ks. Michał Kościański

11.15–11.30 Miłosierne i dobre oczy kapłana w służbie chorym. Ksiądz Wojciech Piwowarczyk w pracy z niepełnosprawnymi - ks. dr Jan Jagiełka

11.30–11.45 Głosić Ewangelię na krańcach świata. Ksiądz Wojciech Piwowarczyk
w służbie misji
- ks. bp Andrzej Kaleta

11.45–12.30 przerwa kawowa

Prowadzenie sesji – członkini IŚChK

12.30–12.45 Powierzyć się całkowicie Chrystusowi. Historia powołania wspólnoty Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla - przedstawicielka instytutu

12.45–13.00 Wrażliwość społeczna księdza Wojciecha Piwowarczyka na przykładzie jego działalności duszpasterskiej – ks. biskup Marian Florczyk

13.00–13.15 Zawierzyć się Bogu. Duchowość księdza Wojciecha Piwowarczyka
– ks. Tomasz Rusiecki

13.15 – 13.45 Żył siłą Chrystusową. Ksiądz Wojciech Piwowarczyk we wspomnieniach kapłanów – dyskusja panelowa, z udziałem ks. prałata Wiesława Jasiczka, ks. prof. Jana Śledzianowskiego

13.45 – 14.00 Podsumowanie - ks. dr Adam Wilczyński        

 

LOgo Sym

 

W dniach 18-19 października 2022 r. w Częstochowie będzie miało miejsce Sympozjum IV Konferencji Życia Konsekrowanego. Spotkania odbywać się będą na Jasnej Górze. Sympozjum organizują: Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce, Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich.
Hasłem obecnego sympozjum są słowa „Formowanie serca do bycia świadkiem Ewangelii”.
Wśród zaproszonych prelegentów i gości są: nuncjusz apostolski ks. abp Salvatore Pennacchio, ks. abp Adrian Galbas, ks. abp Wacław Depo, ks. bp Andrzej Przybylski, o. prof. Dariusz Kowalczyk SJ, ks. dr Krzysztof Wons SDS, ks. dr Grzegorz Suchodolski SAC . Do udziału w sympozjum zaproszenie zostały także osoby świeckie - Agata Puścikowska, dziennikarka i autorka książek, prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek, Teresa Kaczmarek. W dyskusji panelowej będą mówili o potrzebach, wyzwaniach świeckich w kościele współczesnym.
Sesje odbywać się będą także w grupach tematycznych skupionych wokół zagadnienia: Współczesne wyzwania formacji permanentnej w życiu konsekrowanym.
Sympozjum zakończy Nabożeństwo zawierzenia osób konsekrowanych Jezusowi przez ręce Maryi prowadzone w Kaplicy Matki Bożej.

 

PICT0043

14 września liturgia Kościoła wspomina odnalezienie Krzyża przez cesarzową Helenę. W tym świątecznym dniu oddajemy cześć Krzyżowi - niegdyś znakowi hańby, dziś znakowi zbawienia. Chrystus Król, któremu w codziennej modlitwie powierzamy całe nasze życie, śmierć i wieczność - to Król ukrzyżowany i zmartwychwstały.

Krzyżu Święty, drzewo życia
Krzyżu Święty, mocy i mądrości Boża
Krzyżu Święty, zwycięski sztandarze chwały Chrystusa
Krzyżu Święty, powszechny znaku zbawienia – ochraniaj nas
Krzyżu Święty, zadośćuczynienie za nasze grzechy –
ochraniaj nas
Krzyżu Święty, narzędzie pojednania Boga z ludźmi –
ochraniaj nas
Krzyżu Święty, źródło wszelkich łask – ochraniaj nas
Krzyżu Święty, zwiastunie zmartwychwstania – ochraniaj nas

cmis 2022

W sierpniu 2022 r. w wyborach światowej rady instytutów świeckich wybrano dziewięciu nowych członków Rady Wykonawczej. Nową przewodniczącą CMIS została Elba Catalina Fleita (Brazylia) ze świeckiego instytutu Apostołów Najświętszego Serca.

Nowej światowej Przewodniczącej i nowej Radzie gratulujemy wyboru i życzymy błogosławieństwa Bożego!
Dziękujemy Jolancie Szpilarewicz (z Polski) - Przewodniczej światowej Rady w latach 2016 - 2022 za pełne poświęcenia lata prowadzenia instytutów świeckich z całego świata.

Na zdjęciu nowa Rada CMIS. Trzecia osoba z prawej to Elba Catalina Fleita - nowa Przewodnicząca CMIS.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Instytuty świeckie wyrażają bliskość Boga wobec świata

„Zachęcam was do uobecniania świeckości w Kościele z łagodnością, bez roszczeń, z determinacją i z autorytetem, który płynie ze służby” – powiedział Papież do uczestników Zgromadzenia Ogólnego Światowej Konferencji Instytutów Świeckich (WCIS). Skupiają one mężczyzn i kobiety, którzy żyjąc w świecie praktykują rady ewangeliczne: czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. ==>Czytaj więcej<==

a71b9d6bff2b4b9f6176745e3e770d50 XL

              O Instytucie Świeckim Chrystusa Króla, ukrytym życiu konsekrowanym, konieczności zachowania sekretu oraz o słudze Bożym księdzu Wojciechu Piwowarczyku na antenie Radia eM opowiedziały członkinie Instytutu Joanna i Katarzyna oraz ksiądz doktor Adam Wilczyński.

==> cała rozmowa<==

konfesjonał Ojca w. Piwowarczyka7       ozdobnik czerwony

       Pretekstów do zorganizowania wakacji było wiele. Przede wszystkim potrzeba wspólnotowego kontaktu – wszak jesteśmy połączone jedną duchowością i jednym charyzmatem, lecz rozrzucone po Polsce, a i pandemia nam ostatnio w ponadregionalnych kontaktach bezpośrednich nie pomagała.

Zdecydowałyśmy więc - przez 8 wakacyjnych dni będziemy wspólnie poznawać ziemię świętokrzyską oraz szczególnie - miejsca związane z biografią ks. Wojciecha Piwowarczyka, sługi Bożego, naszego Założyciela.

Siostrzane kontakty w ciągu tych dni umacniały się, codziennie niemal dotykałyśmy miejsc Jego służby oraz dzieł zapoczątkowanych i realizowanych przez naszego Ojca Założyciela. Spontanicznie rodziła się potrzeba odmawiania modlitwy: Boże, Ojcze nieskończenie dobry, wielbimy Cię za wszelkie dobro, jakie nam ukazałeś w słowach i czynach kapłańskiego życia Twojego Sługi, księdza Wojciecha Piwowarczyka….

Obecny rok 2022 jest dla naszej wspólnoty szczególnie ważny ze względu na przypadające tegoroczne rocznice:

- 120 rocznica narodzin Ojca – ks. Wojciecha Piwowarczyka
    (ur. 18 stycznia 1902 w Kamienicy k. Miechowa);
- 80 lat od momentu zrodzenia się idei naszego instytutu;
- 30-lecie śmierci Ojca Wojciecha
   (zm. 27 lipca 1992 w Kielcach).

Sylwetka Ojca 
Historia wspólnoty 

Zdjęcie zrobione w Piekoszowie przedstawia konfesjonał Ojca Wojciecha 

Matka Częstochowska

Św Jan Paweł II: „Przedziwną tajemnicę jasnogórskiego sanktuarium liturgia oddaje przede wszystkim czytając zapis Ewangelii Janowej o godach w Kanie Galilejskiej. Zapis ten mówi o obecności Matki Jezusa: „Była tam Matka Jezusa” (J 2,1), i o zaproszeniu samego Jezusa oraz Jego uczniów. Rzecz bowiem dzieje się u początku nauczania Syna Maryi, u początku Jego publicznej działalności w Galilei.”

Nowennę do Matki Bożej Częstochowskiej można odmawiać prywatnie lub zbiorowo w świątyniach czy kaplicach.Uroczyście powinno się odprawiać przed świętami Matki Bożej Częstochowskiej, 26 sierpnia. Dobrze byłoby też w ciągu całego roku pamiętać o tej modlitwie praktykować ją zwłaszcza w święta Maryjne czy też narodowe oraz w soboty Królowej Polski.

==> Nowenna <==

bs13dsznmebxcm1gekosv2vhqyjbmbgn.jpg

„Rozeznanie wspólnotowe” jest poszukiwaniem woli Bożej podejmowanym przez grupę. Wszyscy jej członkowie uczestniczą w refleksji zmierzającej do odkrycia znaków wskazujących kierunek, w którym działa Duch Święty.

20211106 152908

 

I. Rozeznanie jest poszukiwaniem dróg rozwoju Królestwa Bożego

Ojciec święty Franciszek ciągle zachęca nas podejmowanie rozeznawania. „Epoka, w której żyjemy domaga się od nas rozwinięcia dogłębnej zdolności rozeznawania… Rozeznawać między wszystkimi głosami, który z nich jest głosem Pana, który jest Jego głosem prowadzącym nas do Zmartwychwstania, do Życia; to głos, który ratuje nas przed wpadnięciem w «kulturę śmierci». Potrzebujemy «czytać od środka» to, o co Pan nas prosi, aby żyć w miłości i być kontynuatorami tej Jego misji miłości. Módlmy się wspólnie, aby cały Kościół rozpoznał pilną konieczność formacji do rozeznawania duchowego, zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i wspólnotowej”.

20220423 160954

23 kwietnia przeżywałyśmy comiesięczny dzień skupienia, któremu przewodniczył ks. dr Adam Wilczyński. Z racji wypadających tego dnia imienin naszego założyciela sługi bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka, spotkanie zakończyłyśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia, odmówioną przy grobie naszego Ojca, wypraszając potrzebne łaski dla chorych, oraz prosząc o nowe powołania do naszej wspólnoty.

Konferencja: "Powołani do rozwoju", ks. dr Adam Wilczyński

 

 

83177

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Ch zmartwychwstaly lic CC 1

Obyśmy w każdym czasie trwali przy Chrystusie, umacniając się Bożą Miłością i nadzieją wynikającą ze zmartwychwstania Jezusa.

Nieśmy w świat przesłanie pokoju, znak zwycięstwa naszego Króla.

           Obraz Chrystus w koronie

        Nieodłącznym atrybutem króla jest korona – drogocenny, piękny przedmiot i zarazem jeden z najmocniej oddziałujących symboli społecznych. Nawet dziś, w ponowoczesnym świecie, kojarzy się z bogactwem, prestiżem, wybraniem, władzą, ze szlachetnością czy nawet świętością. Ogromne znaczenie ma także gest jej uroczystego nałożenia, czyli koronacja, a także dobrowolnego lub przymusowego jej oddania. Wiedzieli o tym cesarze i królowie wszystkich czasów: Juliusz Cezar, św. Helena, Napoleon Bonaparte, Hajle Sellasje i Akihito. Ten ostatni, 125. cesarz Japonii, uroczystej abdykacji poddał się całkiem niedawno, bo 30 kwietnia 2019 roku, w swym pałacu w Tokio. Historia państw i narodów często zaczyna się i kończy w symboliczny sposób od nałożenia lub ściągnięcia korony. Wiemy o tym dobrze, pamiętając o geście Ottona III, nakładającego cesarski diadem księciu Mieszkowi I, oraz o grabieży regaliów z wawelskiego skarbca dokonanej przez Prusaków na początku III rozbioru Rzeczypospolitej.


wybaczanie

Miejsce rekolekcji: Dom Diecezjalny Tabor w Rzeszowie
Prowadzący o. Józef Augustyn SJ

Dzień I

Dzień II

Dzień III

38 1068x712

O Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy się do Ciebie w tej godzinie cierpienia. Jesteś naszą Matką, miłujesz nas i znasz nas: nic, co nosimy w sercu, nie jest przed Tobą ukryte.

 Matko miłosierdzia, tak wiele razy doświadczyliśmy Twojej opatrznościowej czułości, Twojej obecności, która przywraca nam pokój, ponieważ Ty zawsze prowadzisz nas do Jezusa, Księcia Pokoju.
My jednak zgubiliśmy drogę do pokoju.

Tożsamość

Konferencja wygłoszona na dniu skupienia Wspólnoty 19.03.2022r.

Ks. prof. Rafał Dudała "Tożsamość katolicka"

Józef

           Tobie zawierzamy samych siebie i całą naszą Wspólnotę – Instytut Świecki Chrystusa Króla. Jak kiedyś sprawowałeś pieczę nad Jezusem Chrystusem w ukrytym okresie Jego życia, tak teraz opiekuj się nami, które staramy się budować naszą tożsamość, czerpiąc szczególnie z tego ukrytego etapu Jego życia.

Prosimy,

• bądź naszym mistrzem i przewodnikiem na drodze powołania do świętości, jaką jest życie konsekrowane w świecie;

• bądź naszym wzorem modlitwy wewnętrznej, adoracji i ustawicznego przebywania w obecności Wcielonego Boga, Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata;

• bądź naszym nauczycielem w pracy apostolskiej, by była zaczynem obecności królestwa Bożego.

(fragment modlitwy zawierzenia w Rzeszowie, w Roku św. Józefa 13 listopada 2021 r.)

Panie, Jezu Chryste, Synu Boży,
zmiłuj się nad nami grzesznymi!

Panie Jezu, narodzony pod bombami Kijowa,
zmiłuj się nad nami!

Panie Jezu, który umarłeś w ramionach swojej matki
w bunkrze w Charkowie, zmiłuj się nad nami!

Panie Jezu, posłany na front jako dwudziestolatek,
zmiłuj się nad nami!

Panie Jezu, który w cieniu Twojego krzyża
widzisz stale uzbrojone ręce, zmiłuj się nad nami!

Przebacz nam, Panie,
jeśli, nie zadowalając się gwoździami, którymi przebiliśmy Twoją rękę,
nadal poimy się krwią umarłych, rozszarpanych orężem.

Przebacz nam, Panie,
że te ręce, które stworzyłeś, aby nas strzegły,
stały się narzędziami śmierci.

Przebacz nam, Panie,
że nadal zabijamy naszego brata, że nadal, jak Kain,
usuwamy kamienie z naszego pola, aby zabić Abla.

Przebacz nam, Panie,
że nadal usprawiedliwiamy okrucieństwo naszym zmęczeniem
i jeśli naszym cierpieniem usprawiedliwiamy okrucieństwo naszych czynów.

Przebacz nam, wojnę, Panie.
Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, błagamy Cię!
Powstrzymaj rękę Kaina!

Oświeć nasze sumienia,
niech się nie dzieje nasza wola,
nie pozostawiaj nas naszemu działaniu!

Powstrzymaj nas, Panie, powstrzymaj nas!
A kiedy już powstrzymasz rękę Kaina, zajmij się także nim.
Jest naszym bratem.

O Panie, powstrzymaj przemoc!
Powstrzymaj nas, Panie!
Amen."

 

Modlitwa napisana przez jednego z włoskich biskupów, odmówiona 16 marca przez Ojca św. Franciszka

net 22310387                                                                                                                                                                                                                            PAP/Darek Delmanowicz

Mężna kobieta. Mężne kobiety, które przez kilka dób niosą swoje małe dzieci w stronę miejsca, gdzie jest pokój. Mężne kobiety wykonujące służbę w armii. Mężne kobiety, które modlą się za swoich mężów broniących ojczyzny.                     

"Panie, pomóż mi jeszcze bardziej szanować postawę kobiet".

Cała droga krzyżowa ks. Grzegorza Sprysaka CSMA

 

108454 r2 940

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

Eucharystia

Świadectwo świętego Jana Pawła II

„Kilka lat temu obchodziłem pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich. Doznaję dziś łaski, że dane mi jest ofiarować Kościołowi tę Encyklikę o Eucharystii w Wielki Czwartek przypadający w dwudziestym piątym roku mojej posługi Piotrowej. Czynię to z sercem pełnym wdzięczności. Od ponad pół wieku, począwszy od pamiętnego 2 listopada 1946 roku, gdy sprawowałem moją pierwszą Mszę św. w krypcie św. Leonarda w krakowskiej katedrze na Wawelu, mój wzrok spoczywa każdego dnia na białej hostii i kielichu, w których czas i przestrzeń jakby «skupiają się», a dramat Golgoty powtarza się na żywo, ujawniając swoją tajemniczą «teraźniejszość». Każdego dnia dane mi było z wiarą rozpoznawać w konsekrowanym chlebie i winie Boskiego Wędrowca, który kiedyś stanął obok dwóch uczniów z Emaus, ażeby otworzyć im oczy na światło, a serce na nadzieję (por. Łk 24, 13-35).

ofiarowanie1

"Pan Bóg nie powołuje nas do bycia solistami, ale do bycia częścią chóru, który czasem fałszuje, ale zawsze musi się starać śpiewać razem".

Franciszek

Homilia Ojca Świętego Franciszka na święto Ofiarowania Pańskiego

HandReach021007 2

Watykan, 25 stycznia 2022 r.

Najdrożsi i Najdroższe, z okazji XXVI Dnia Życia Konsekrowanego, w Rzymie będziemy mieli radość uczestniczyć w celebracji Eucharystycznej pod przewodnictwem papieża Franciszka w Bazylice św. Piotra. Jesteśmy pewni, że także w poszczególnych wspólnotach i w różnych diecezjach świata dzień 2 lutego będzie okazją do spotkania naznaczonego wiernością Bogu, która przejawia się w radosnym trwaniu tak wielu mężczyzn i kobiet, osób konsekrowanych w instytutach zakonnych, monastycznych i kontemplacyjnych,
w instytutach świeckich i nowych instytutach, członkiń ordo virginum, pustelników, członków stowarzyszeń życia apostolskiego różnych epok.

Papież Franciszek

Ojciec święty Franciszek o rozeznaniu
Fragment adhortacji „Gaudete et exsultate”

166. Jak rozpoznać, czy coś pochodzi od Ducha Świętego, czy pochodzi z ducha tego świata lub z ducha diabła? Jedynym sposobem jest rozeznanie, które wymaga nie tylko dobrej zdolności rozumowania lub zdrowego rozsądku, ale jest także darem, o który należy prosić. Jeśli z ufnością prosimy o niego Ducha Świętego, a jednocześnie staramy się pielęgnować go poprzez modlitwę, refleksję, czytanie i dobrą radę, z pewnością możemy wzrastać w tej zdolności duchowej.

Judyta

                   Księga Judyty powstała prawdopodobnie w okresie machabejskim. Opisane w niej dzieje zamiaru podboju całego świata przez króla Nabuchodonozora nie są ściśle zgodne z realiami historycznym i geograficznym, gdyż najważniejsze w tej księdze jest przesłanie o charakterze teologicznym i etycznym, aby umocnić wiarę ludu i ufność Jedynemu Bogu.
Najwaleczniejszy z dowódców Holofernes po licznych zwycięstwach i podobjach przybył do kraju Judejczyków, pod górską twierdzę Betulia. Aby zdobyć miasto, wojsko Holofernesa zajęło okoliczne źródła, aby mieszkańcy nie mogli czerpać wody. Wobec niebezpieczeństwa śmierci starsi ludu zapewnili przerażonych Izraelitów, że Bóg w ciągu pięciu dni udzieli im stosownej pomocy, następującymi słowami: „Bądźcie mężni, bracia! Przetrwamy jeszcze pięć dni. W tych dniach Pan i Bóg nasz okaże nam miłosierdzie swoje. On bowiem nie opuści nas do końca” (Jdt 7, 30). Jeśli interwencji Bożej nie byłoby, wówczas miasto zostanie wydane Asyryjczykom.

Chrystus Król

 

Królu, cóż jest Twoim Królestwem?
Czyż pałac ozdobny, czyż to, co widoczne
Dla oka, co cieszy nasze jestestwo?
Nie, a więc to, co zaoczne.
Czego nie widać w tym ludzkim życiu,
Jest małe i skromne, nie rzuca się w oczy,
Dokonuje się ono w ukryciu
I w parze z łaską Twą kroczy.
Nie unosi się pychą, nie szuka poklasku,
Lecz się opiera na tym, co prawdziwe,
A jedynym jego blaskiem
Jest miłość, miłość sędziwa.
Co już od wieków dusze zapala
Ognia gorącym płomieniem
I serce ludzkie z Twoim zespala,
I obejmuje nas Twoim ramieniem.
Królu, tak bardzo nas ukochałeś
I wielką łaską obdarzyłeś,
Że zaślubić nas Sobie zechciałeś
I w Przenajświętszym Swym Sercu ukryłeś.
O, Ukochany dusz wybranych,
Przez wszystkie wieki bądź uwielbiony!
Za tyle łask na nas zesłanych,
Oblubieńcze Królewski, bądź pochwalony!

                                                           A.S.

Z naszego biuletynu nr.61

Kongres

W dniach 4-7 listopada 2021 roku  w Warszawie będzie miał miejsce OGÓLNOPOLSKI KONGRES JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA nt. 
W diecezjach i parafiach: „Króluj nam, Chryste!” - realizacja Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego".

Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla jest pierwszym tego rodzaju wydarzeniem w Polsce po II  wojnie światowej (poprzednie wydarzenia tego typu, w których część z nas uczestniczyła, była niższej rangi religijnej).

Na zakończenie Kongresu, w niedzielę 7.11.2021r., odbędzie się Orszak Jezusa Chrystusa Króla. Będzie to publiczne wyznanie 
i przyjęcie panowania Jezusa Chrystusa Króla w Kościele, Narodzie
i Państwie Polskim.

Delegatem Komisji Episkopatu Polski na kongres 
jest bp dr Stanisław Jamrozek.
 Program wydarzenia

Tekst zaczerpniety ze strony KKIŚ

Róża 1

Piękno kobiecej duszy w ujęciu św Edyty Stein wykład

 

Posłuszenstwo wiary

Konferencja Ks Biskupa Piotra Turzyńskiego wygłoszona podczas Dnia Skupienia Wspólnoty

 

P1010382

Ciekawe fragmenty z publikacji o. Wilfrida Stinissena OCD, “Książeczka o dobrym czasie”, W Drodze.

Człowiek sam decyduje o tym, czy przeszłość będzie ciężarem, który pociąga za sobą i sprawi, że jego postępowanie będzie stereotypowe i niejako wymuszone; czy tez przeszłość będzie Jego kapitałem. To co zdarzyło się w naszym wcześniejszym życiu, nie jest zrobione z granitu. Jest to raczej ciasto, które możemy urabiać i wciąż nadawać mu nową formę. To niezwykle ciekawa praca – pozwalać, aby to, co zdawało się być odarte z wszelkiego sensu, zyskało sens. (23)

czytaj więcej