Nasz  charyzmat  zakorzeniony  jest  we   wspólnym  powołaniu  Instytutów  Świeckich:  oddajemy   się  Bogu  przez  modlitwę  i  realizację  rad   ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa w zwykłych warunkach życia świeckiego, które pragniemy kształtować zgodnie z Ewangelią. Związane z ludźmi z naszego otoczenia wspólnotą losu i pracy oraz życzliwością, mamy stać się wśród nich zaczynem życia prawdziwie chrześcijańskiego. Na tym polega nasze apostolstwo.
Nasz Instytut oddaje się w sposób szczególny Chrystusowi Królowi, u Niego szuka światła i siły do  rozumienia i pełnienia swego posłannictwa. Wpatrujemy się w Niego, który jako Bóg - Człowiek jest Królem. Przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone. (por. Kol. 1,16) Jednak panowanie nad światem zdobył także swym ludzkim trudem, cierpieniem i śmiercią. Nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć.

Poznając Go coraz bliżej i starając się Go naśladować chcemy dostrzegać podobieństwo do Niego w każdym człowieku, szukając i ceniąc to, co w nim dobre, szanując indywidualność, obdarzając zaufaniem. Tak jak On został posłany, aby zgromadzić w jedno dzieci Boże (por. J. 11,52)  pragniemy być w naszych środowiskach tymi, co łączą, a nie dzielą i tak przez postawą braterską przyczyniać się do budowania Królestwa Bożego.

Chcemy podporządkować wszystko prawu miłości ewangelicznej, wyrażającej się wzajemną służbą. W duchu służby chcemy kształtować wszelką naszą działalność, nie cofając się przed samozaparciem i cierpieniem, mocne wiarą w ostateczne zwycięstwo dobra nad złem.  Wrażliwości na potrzeby ludzkie i bezwzględnego zaufania Bogu oraz łasce powołania uczymy się od Matki Bożej i naszej, Służebnicy Pańskiej i Królowej świata, błogosławionej, gdyż zawierzyła Panu.

Naszym  charyzmatem  jest  naśladowanie   Chrystusa  Króla,  który  nie   przyszedł,  aby  Mu  służono,  lecz  aby  służyć.
W  każdej  spotkanej  osobie  pragniemy  dostrzegać  Jego obraz,  nawet  jeśli  jest  zniekształcony, i  rozbudzać   to,  co  w  człowieku   dobre, dostrzegać  jego   potrzeby  i  pomagać  je  zaspokajać. Chcemy służyć   jedności między  ludźmi  i prawu  ewangelicznej  miłości. W  życiu  wśród świata, wartości  materialne oceniamy  w   świetle  Ewangelii.  Nasze życie opieramy na głębokiej  więzi  z Chrystusem,  którą  podtrzymuje i  ożywia  udział w Eucharystii i modlitwa.  Oparciem  są  także  spotkania   wspólnoty.    
Zasadniczo  nie  podejmujemy  wspólnych  dzieł,  chociaż   niekiedy  realizujemy  razem  konkretne zadania. Zazwyczaj   nie mieszkamy  razem. Pozostajemy  we  własnym  środowisku   rodzinnym,  zawodowym,  towarzyskim,  tam  działamy,  włączamy   się  w  dobre  inicjatywy  otoczenia,  zapraszamy   do współpracy  z nami,  pomagamy  sobie  wzajemnie.   Wszystko,  co  życie  nam  przynosi ,  uważamy  za szansę  rozwoju, daną  nam  przez  Boga.