Czystość - to wyrzekanie się miłości małżeńskiej, ale niezamykanie się na życie. Czujemy się posłane do świata, w którym Chrystus stał się człowiekiem, aby otworzyć świat na życie bardziej pełne, na ducha i w nim ofiarować siebie Bogu. Dziewictwo i celibat dla Królestwa Bożego traktujemy jako potwierdzenie godności małżeństwa, jako dwa różne powołania. Bez poszanowania małżeństwa nie może istnieć dziewictwo konsekrowane. Jeżeli płciowość ludzka nie jest traktowana jako wielka wartość dana przez Stwórcę, to wyrzeczenie się jej dla Królestwa Bożego całkowicie traci sens. Świeccy konsekrowani mogą w niepokoju, w świecie, z częstymi upadkami ludzkiej miłości i jej ewentualnymi odchyleniami i wypaczeniami ofiarować miłość bezinteresowną, odkupieńczą.


Ubóstwo – to uzależnienie się od przełożonych w dysponowaniu dobrami materialnymi przy zachowaniu własności. Nasze zasady stanowią, że każda z nas pracuje zawodowo i utrzymuje się samodzielnie. Wg Zasad standard życiowy określamy jako prosty styl życia i dzielenie się z potrzebującymi i bez tendencji do gromadzenia dóbr materialnych.

Posłuszeństwo – polega na moralnej zależności we wszystkim od przełożonych. Jego istotę widzi się w dyspozycyjności wobec Woli Bożej, wyrażającej się w znakach czasu, w potrzebach świata i naszych środowisk. Nasze Zasady kładą nacisk na formację sumienia, na troskę o wypracowanie chrześcijańskiej hierarchii wartości i wierności wobec niej, Przyjęcie pośrednictwa Kościoła znajduje wyraz w comiesięcznych, indywidualnych rozmowach z przewodniczącą, z którą omawiamy nasz zwyczajny tryb życia, budżet i wszystkie inne przedsięwzięcia pod kątem realizacji powołania. Przewodnicząca w ważnych wypadkach może się odwołać do złożonego ślubu posłuszeństwa