KATECHEZA

TEMAT : Specyfika           i realizacja         powołania do         życia konsekrowanego w świecie.

  Cele : -           zapoznanie ze         specyfiką powołania         do Instytutu         Świeckiego,
             -    wprowadzenie terminu: Instytut   Świecki,
             -  wzbogacanie           informacji na         temat powołania,
             -  wzbudzanie           szacunku wobec         osób samotnych,
             -  dostrzeganie           wartości apostolstwa         w świecie.

Metoda : pogadanka, dyskusja,           wykład.
  Forma : zbiorowa
  Pomoce : rozsypanka z           określeniami   wartości         życiowych, książka         p.t. ?Dla            Boga   i         świata?       lub ?W sercu         świata?         (Świeccy konsekrowani) 

  • PRZEBIEG   ZAJĘĆ

    1.    Wprowadzenie ? nawiązanie do poznanych       form powołania :           kapłańskiego, zakonnego, do życia         w rodzinie,       do macierzyństwa,         do ojcostwa. Przypomnienie,         że każde powołanie       ma źródło       w powszechnym       powołaniu wszystkich       ochrzczonych do       świętości. Chrzest       i bierzmowanie         wszystkich zobowiązują do       dawania świadectwa       o Chrystusie.

    2.    Porządkowanie rozsypanki ? co           jest charakterystyczne dla       osób świeckich,       a co       dla osób       konsekrowanych. Młodzież       dyskutuje i porządkuje następujące         określenia : rzetelność w       pracy, oddanie,       modlitewne rozmyślanie,         codzienna Msza święta,       poświęcenie, ambicje,       pokora, posłuszeństwo,         czystość, wytrwałość, solidność,         obowiązkowość, modlitwa brewiarzowa,         ubóstwo, umiejętność wyrzeczenia       się, otwartość,         umiejętność współżycia, wyrozumiałość,         radość, zadowolenie, sumienność, dostrzeganie       potrzeb innych,       praca zawodowa,       dokształcanie się,       korzystanie z       osiągnięć techniki....         Wszelkie dylematy młodzież       powinna rozwiązać       samodzielnie tzn.       bez sugestii       prowadzącego.

    3.    Prowadzący prowokuje       dyskusję : Czy         można połączyć       te wartości       w jedno? Należy         zwrócić uwagę na       to, że       wszystkie wartości       są zgodne       z modelem       życia chrześcijańskiego.

Krótki       wykład : Istnieje powołanie,       które łączy       w sobie       świeckość i konsekrację czyli       pełne oddanie       się Bogu.       To INSTYTUTY       ŚWIECKIE. Gromadzą       one ludzi,       którzy w       zwykłych, świeckich       warunkach oddają       się w       pełni Bogu       i ludziom       realizując rad       ewangeliczne. Pozornie       ludzie ci       nie różnią       się od       innych. Jak       wszyscy świeccy       pracują zawodowo,       mieszkają z       własną rodziną       lub samotnie,       nie wyróżniają         się też ubiorem.       A jednak,       gdyby przyjrzeć       się im       bliżej to       dostrzeżemy, że       żyją inaczej.       Ta inność       polega głównie       na tym,       że ich       system wartości       jest ukierunkowany         na Boga : to codzienna       Msza św.       modlitwa ( zarówno         brewiarzowa jak       i rozmyślanie ),           to lektura książek       religijnych, ale       to także       ofiarna pomoc       bliźnim, rzetelna       praca, umiejętność rezygnacji z       własnych potrzeb       i wychodzenie       naprzeciw potrzebom       bliźnich, to       radość i       pogoda ducha       mimo różnych       trudności. A       wszystko to       ze względu       na Królestwo       Niebieskie. Dla       nich najważniejsze         jest to, by       życiem dać       świadectwo o miłości Boga       do człowieka       i to       każdego nawet       najbardziej opuszczonego.         Często tam, gdzie       nie może       dotrzeć kapłan       ani zakonnik,       dociera członek       Instytutu, bo       pozornie niczym       się nie       różni od       zwykłych ludzi.

   Przez       wiele wieków       uważano, że       świeckość i       konsekracja wzajemnie się wykluczają.         Czas jednak pokazał,       że można       te dwie       rzeczywistości połączyć       w jedno.       W 1947r.       papież Pius       XII ogłosił       Konstytucję apostolską       Provida       Mater Ecclesia       W ten       sposób Kościół       zatwierdził to       co od       pewnego czasu istniało w       Nim. Konsekracja       członków Instytutów       Świeckich dokonuje       się tak       jak zakonników,         przez złożenie trzech       ślubów. Różnica       polega na       sposobie realizacji       tych ślubów.       Ubóstwo ma       dowieść światu,       że można       żyć wśród       dóbr doczesnych       i można       korzystać ze       zdobyczy cywilizacji       i postępu,       nie oddając       się im       w niewolę.       Czystość ma       pokazać światu,       że można       kochać bezinteresownie         i ofiarnie, czerpiąc       z Bożego       Serca, że       można radośnie       oddać się       wszystkim, bez       wiązania się       z kimkolwiek,       troszcząc się       w szczególny       sposób o najbardziej opuszczonych.         Posłuszeństwo ma dowieść       światu, że można być       szczęśliwym nie       zatrzymując dla       siebie prawa       osobistego wyboru,       lecz pozostając       do całkowitej       Bożej dyspozycji,       zgodnie z       tym, czego       wymaga codzienne       życie, znaki       czasu. Ta ?pełna konsekracja       życia oparta       na radach       ewangelicznych oraz       obecność w       świecie, zmierza       z całym       poczuciem odpowiedzialności         do przekształcenia tego       świata od       wewnątrz? (Provida       Mater Ecclesia )       Wierność radom       ewangelicznym   wymaga pogłębionego         życia modlitwy, a       także ciągłej       formacji, by       wszystkimi sprawami       kierować po       myśli Bożej.

   Apostolstwa         członków Instytutu wynika       z samego       założenia ? całe życie jest       apostolskie, bo       do głębi       oddane na       służbę Bogu       i ludziom.       Każde słowo,       każda decyzja,       każdy czyn       są narzędziami         miłości Bożej zgodnie       ze słowami       Chrystusa : ?Po ich           owocach ich poznacie.?         W dzisiejszym świecie       ważne jest,       aby chrześcijanin         nie ogłaszał sam,       kim jest,       ale żeby       raczej został       jako taki       rozpoznany przez       innych dzięki       stylowi życia       jakie prowadzi.       Tylko wtedy       jego świadectwo       będzie autentyczne       i skuteczne.       Dlatego członkowie       Instytutów zachowują       prawie zupełną       dyskrecję w       swoim środowisku.

    4.    Czas na       pytania młodzieży. Można           również posłużyć się       kilkoma świadectwami         z podanych książek       lub wykorzystać         nagranie takiego świadectwa.

     5.   Wspólne redagowanie       notatki. Powinna       ona zawierać       następujące informacje:
-   nowe pojęcie ? Instytut Świecki       jako odpowiedź       na Boże       wezwanie,
-   kto może       być ich       członkiem,
-  na czym       polega konsekracja,
-   jak realizuje       się rady       ewangeliczne,
-  dlaczego zachowują       dyskrecję.

      6.    Zakończenie katechezy modlitwą       o powołania       do życia       konsekrowanego w       świecie