Rozróżniamy dwa główne okresy formacji: formację początkową i formację stałą (VC 65, 69). Okres formacji początkowej obejmuje:

  •  rok wstępny,
  •  trzyletnią formację do pierwszych ślubów,
  •  pięcioletnią formację do ślubów wieczystych.

Po złożeniu ślubów wieczystych rozpoczyna się formacja stała (permanentna). ?Ze względu na dążenie do przemiany całej osoby wysiłek formacyjny nigdy się nie kończy?  (VC 65).  Kan. 720 ? 724 Kodeksu Prawa Kanonicznego określają ogólne normy prawne dotyczące formacji w Instytutach Świeckich. Szczegółowe przepisy, dotyczące formacji w danym Instytucie, znajdują się w Konstytucjach. Część III Konstytucji IŚ Chrystusa Króla omawia zasady Członkostwa Instytutu, w tym także formacji.

Większość Instytutów Świeckich stosuje formację otwartą, tzn. osoba nie zmienia swojego miejsca zamieszkania, nie przerywa pracy zawodowej, aby odbyć formację. Ten typ formacji jest realizowany w IŚ Chrystusa Króla. Nieliczne Instytuty Świeckie wymagają od kandydatek jednorocznej formacji zamkniętej, która jest najczęściej realizowana w domu formacyjnym.          Płaszczyzny formacji :Dokument Kongregacji ds. Zakonów i Instytutów Świeckich pt. Formacja w Instytutach Świeckich z 6 kwietnia 1980 r. wymienia następujące płaszczyzny formacji:

- Formacja duchowa
- Formacja doktrynalna: biblijna i teologiczna
- Formacja psychologiczna, moralna i ascetyczna
- Formacja do apostolstwa świeckiego
- Formacja zawodowa.

Charakterystyczną cechą formacji w Instytutach Świeckich jest wychowanie osoby do wewnętrznej sterowności, tzn. podejmowanie zaangażowań, działanie ma wynikać przede wszystkim z analizy potrzeb środowiska, dokonywanej przez tę osobę, z jej rozeznawania indywidualnego, które następnie zostaje potwierdzone przez wspólnotowe odczytywanie woli Bożej. Każdej osobie w okresie formacji towarzyszy Odpowiedzialna za formację. ?Głównym narzędziem formacji jest rozmowa osobista, którą należy odbywać regularnie i często, widząc w niej praktykę o niezrównanej i wypróbowanej skuteczności? (VC 66).

Spotykamy się raz w miesiącu ? na dniu skupienia, raz w miesiącu na indywidualnej rozmowie, raz w miesiącu na studium. Mamy możliwość również spotkań nieformalnych według uznania oraz kontakt telefoniczny lub listowy.

Co miesiąc obowiązuje dzień skupienia, rozmowa indywidualna z przełożoną (przewodniczącą), studium ? spotkanie zwykle organizowane w grupie. Raz w roku ośmiodniowe wspólnotowe rekolekcje zamknięte (jeżeli ktoś wybierze rekolekcje ignacjańskie, to co drugi rok uczestniczy w rekolekcjach wspólnoty). Do pierwszych ślubów ? co roku wspólne wakacje w mniejszych grupach (takie wakacje organizuje się także przed ślubami wieczystymi). Co dwa lata ? 3-dniowy zjazd studyjny całej wspólnoty. Co roku istnieje też możliwość uczestnictwa w spotkaniu sylwestrowym, poprzedzonym kilkudniowymi warsztatami (spotkanie to gromadzi nie mniej niż 60-70 osób).  Poza tym o życiu wspólnoty decydują wszelkie spotkania indywidualne, korespondencja, spontanicznie organizowane wspólne urlopy paru osób, czasem jakieś wspólne prace, wspólne świętowanie imienin itp. Życie wspólnotowe poza dniami skupienia to :
- Spotkania w grupach studyjnych i rewizyjnych;
- Wspólne świętowanie np. kolędowanie, triduum na święto Chrystusa Króla; sylwestry
Tygodnie wspólnych rekolekcji co roku
- Wakacje letnie lub zimowe spędzane razem, w małych grupach
- Zjazdy o tematach studyjnych, odbywające się co 2 lata
- Warsztaty na określony temat, dotyczący całej wspólnoty ? raz w roku
- Spotkania comiesięczne z przełożoną w celu omówienia spraw bieżących realizacji powołania                                                       - Spotkania imieninowe, urodzinowe lub takie bez okazji dla odwiedzenia się i bycia ze sobą w trudnych chwilach i nie tylko.

Staramy się utrzymywać jak najlepsze stosunki z rodziną własną, która często jest pomocna w opiece. Ponadto staramy się sami zabezpieczyć opiekę ? niektórzy, świadomi swoich trudności, decydują się na Domy Opieki (tam również możemy prowadzić pracę apostolską). Często też zamieszkujemy dwójkami lub w pobliżu, co umożliwia częste odwiedziny i pomoc w razie choroby.

Tak. Obowiązują dwie części liturgii godzin (jutrznia, nieszpory), modlitwa do Chrystusa Króla, Anioł Pański, modlitwa myślna, rachunek sumienia. Wśród naszych praktyk jest też czas na lekturę religijną. W miarę możliwości (ale nie pod grzechem!) codziennie uczestniczymy w Eucharystii, będącej centrum dnia. O ile to wykonalne, staramy się też o pewien czas adoracji (ale to nie jest obowiązek, podobnie jak do wyboru pozostają inne formy, różaniec, inne nabożeństwa itp.).   Wszystkie członkinie wspólnoty codziennie łączą się na Mszy św. oraz modlitwie liturgicznej (brewiarzowej), a także w modlitwie wspólnotowej (u nas do Chrystusa Króla)